ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN INFOISINFO SERVICES

1. Doel,

Het doel van deze Overeenkomst is om de gebruiksvoorwaarden van de diensten die worden aangeboden door Comerleads, S.L., te reguleren. (hierna te noemen InfoisInfo), beschikbaar in de volgende URL (www.infoisinfo.nl). Deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle Klanten die op de bovengenoemde website zijn geregistreerd en die geïnteresseerd zijn in de producten en/of diensten die door InfoisInfo worden aangeboden via haar website.

Door zich te registreren op InfoisInfo, erkennen de cliënten dat zij deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben gelezen en op de hoogte zijn, die zij uitdrukkelijk en volledig accepteren door te klikken op het pop-upvenster met de naam ".Ik accepteer de Algemene gebruiksvoorwaarden".

2. Infoisinfo Services

InfoisInfo is een ontmoetingsplek op het internet, gericht op professionals of ondernemers (hierna "de gebruikers" of "de gebruiker"), die geïnteresseerd zijn in het kopen en/of verkopen van producten en diensten via de website www.infoisinfo.nl.

InfoisInfo is een applicatie die fungeert als louter tussenpersoon tussen de verkoper en de koper (gebruikers), via de wegen waarbij ze zijn toegestaan, via een dynamisch, veilig, eenvoudig, snel en gemakkelijk te gebruiken platform, om zichtbaarheid te geven, promotie te bieden en aan te bieden producten en/of diensten.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn/haar gebruik van de gehuurde diensten op zijn eigen kosten en risico's zal geschieden.

2.1 Services en Registratie

De gebruiker kan genieten van de diensten van InfoisInfo door op een gemakkelijke en eenvoudige manier een gebruikersaccount aan te maken door de gegevens in te vullen die de website vraagt. InfoisInfo maakt gebruik van de Services afhankelijk van de voorafgaande registratie van de betreffende Gebruiker.

Om een ​​sessie te beginnen en van de diensten van InfoisInfo te genieten, moet de gebruiker zich registreren op de website www.infoisinfo.nl, met vermelding van zijn/haar naam, e-mailadres en wachtwoord. Gebruikers kunnen contact met elkaar opnemen via de verschillende contactkanalen die elke gebruiker zal invoeren als informatie van het bedrijf, zoals: e-mail, telefoon, adres, website en sociale media; evenals die voortkomend uit de activiteiten en interacties tussen gebruikers binnen het portaal van www.infoisinfo.nl zelf.

Na registratie dient de gebruiker een formulier in te vullen voor de publicatie van zijn bedrijf, waarbij hij elk van de daarin vermelde velden invult, die hieronder worden vermeld:

Alle gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd, moeten nauwkeurig, naar waarheid en verifieerbaar zijn. De geregistreerde gebruiker is ten allen tijde verantwoordelijk voor de bewaren van zijn/haar wachtwoord, en gaat daarom uit van eventuele schade of vooringenomenheid die kan voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik, overdracht, openbaring of verlies daarvan. De gebruiker moet InfoisInfo onmiddellijk op de hoogte brengen in het geval dat hij/zij het motief heeft om te vermoeden dat zijn / haar wachtwoord zonder toestemming is gebruikt, of mogelijk onderhevig is aan dergelijk ongeoorloofd gebruik. In elk geval zal elke toegang tot beperkte gebieden en/of gebruik van de Service die wordt uitgevoerd onder het wachtwoord van een geregistreerde Gebruiker, worden opgevat als gemaakt door de Gebruiker, die als enige aansprakelijk is voor de toegang en het gebruik.

Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, stemt de gebruiker ermee in dat zijn/haar gegevens worden toegevoegd aan het InfoisInfo bestand en de behandeling van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met ons "Privacy Beleid".

2.2 Kenmerken van InfoisInfo

InfoisInfo is een applicatie die fungeert als een loutere tussenpersoon tussen de verkoper en de koper. Als gevolg bezit het geen van de te koop aangeboden artikelen of wordt het via zijn platform verkocht en is het geen partij bij de verkoopovereenkomst die uitsluitend tussen kopers en verkopers is aangegaan. Het bemiddelt ook niet als tussenpersoon bij het onderhandelen over en inhuren van Services die door zijn Gebruikers worden verleend.

InfoisInfo controleert of valideert de producten aangeboden door de gebruikers niet via haar platform, dus InfoisInfo is in geen geval verantwoordelijk, direct of indirect, noch subsidiair, voor enige schade of nadeel van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik en het inhuren van van de inhoud en activiteiten van de gebruikers en/of derden via de service. InfoisInfo is ook niet verantwoordelijk voor de illegaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid, grondigheid en valuta van de inhoud en activiteiten.

Over het algemeen kunnen de producten die via de InfoisInfo-applicatie zijn gekocht niet worden geretourneerd aan InfoisInfo, aangezien het als een gratis platform fungeert voor ontmoeting en bemiddeling. Eventuele retourneringen van producten moeten rechtstreeks tussen de verkoper en de koper (de gebruikers) worden overeengekomen. Over het algemeen is er geen recht op weigering van toepassing op transacties die zijn voltooid via de toepassing van InfoisInfo, behalve in bepaalde gevallen die uitdrukkelijk door de wet worden erkend, in welk geval dit recht door de koper rechtstreeks op de verkoper wordt uitgeoefend, en InfoisInfo in geen geval aansprakelijk voor enige onvolledigheid van de verkoper.

Elke gebruiker die de producten wil kopen of de diensten wil inhuren die worden gepromoot via de website www.infoisinfo.nl, moet een prijs betalen die moet worden overeengekomen tussen de gebruikers, ongeacht of dit "per uur" of "overeen te komen" is. voor de periode die daartoe is vastgesteld, zoals beschreven in de publicatie van het advertentiesbestand van de Website. Alle prijzen die tussen de partijen overeen worden gekomen, omvatten de overeenkomstige belasting op de toegevoegde waarde (BTW).

3. Toegang tot Gebruiker account en Browsen

Toegang wordt verkregen via de browser van de gebruiker en het gebruik van een wachtwoord dat door de gebruiker is aangemaakt. Dit wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk en daarom moet het door de gebruiker worden bewaard, zodat het in geen geval door derden kan worden gebruikt. De Gebruiker blijft volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn/haar persoonlijke wachtwoord, hierdoor wordt InfoisInfo vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid in dat verband.

Toegang tot de dienst kan worden ontzegd aan elke Gebruiker die op enigerlei wijze zijn verplichtingen en verbintenissen niet is nagekomen.

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle claims die mogelijk voortvloeien uit het ongeoorloofd gebruik van de services.

4. Voorbehoud van Registratie Rechten

Voorafgaand aan de concessie van registratie op de Website, zal InfoisInfo de gegevens verifiëren die worden verstrekt in de publicatie van het service bestand, waarbij het zich het recht behoudt om inhoud te verwijderen of niet te publiceren wanneer het]\ reclame, promotie of producten, diensten of commerciële activiteiten of enig ander object bevat niet alleen betrekking hebbend op de verspreiding van meningen of informatie.

InfoisInfo accepteert of publiceert geen tekst waarvan de inhoud of links kunnen worden beschouwd als lasterlijk, vernederend, beledigend, schadelijk of in strijd met de Spaanse wetten, inclusief dergelijke die mogelijk een schending van de rechten van minderjarigen en kinderen kunnen inhouden. Alle inhoud is respectvol voor de waardigheid van personen en mag geen woorden of uitdrukkingen bevatten die direct of indirect haat, vijandigheid, discriminatie of geweld jegens een groep, een deel van een groep of een bepaald persoon aanmoedigen, bevorderen of aanzetten. , alleen al vanwege het feit dat je tot die groep behoort, vanwege racistische, antisemitische of andere redenen die verwijzen naar ideologie, religie of overtuigingen; of vanwege vertrouwde situatie, behorend tot een etniciteit, ras of natie; nationale afkomst; geslacht, seksuele geaardheid of identiteit; geslacht; ziekte of handicap. Inhoud bevat geen bedreigingen, beledigingen of persoonlijke aanvallen op andere mensen of bedrijven in het bijzonder. Geen reacties met obscene of pornografische inhoud zijn toegestaan.

5. Melding van Ongeoorloofde Activiteiten

Indien een gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die het ongeoorloofde karakter onthullen van het gebruik van enige inhoud, en/of de uitvoering van enige activiteit op de websites die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, en in het bijzonder de schending van de intellectuele of eigendomsrechten (octrooien, modellen, industriële tekeningen, merken en handelsnamen, enz.), of enige andere rechten, deze gebruiker of derde partij zal een kennisgeving naar InfoisInfo sturen met de volgende informatie:

a.Persoonlijke gegevens van de eiser: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

b. Specificatie van de vermoedelijke illegale activiteit die wordt uitgevoerd binnen de Website, en in het bijzonder, als het een schending van rechten inhoudt, een precieze en concrete indicatie van de beschermde inhoud, evenals hun locatie binnen de websites;

c. De feiten of omstandigheden die het ongeoorloofde karakter van de activiteit aan het licht brengen;

d. In geval van schending van rechten, het manuscript of een gelijkwaardige handtekening, vergezeld van de persoonlijke gegevens, van de eigenaar van de beweerdelijk geschonden rechten, of van de persoon die gemachtigd is om namens en op naam van de eigenaar te handelen;

e. Een uitdrukkelijke verklaring, duidelijk en onder de verantwoordelijkheid van de eiser, dat de informatie en de kennisgeving de juist is, en van het ongeoorloofde karakter van het gebruik van de inhoud of de uitvoering van de beschreven activiteiten

6. Uitsluiting van Gebruikers

InfoisInfo behoudt zich het recht voor om te voorkomen dat een gebruiker die een inbreuk maakt op de regels die in deze gebruiksvoorwaarden staan, de wet of de goede zeden zijn vastgelegd, en de dienst gebruikt, tijdelijk of voor onbepaalde tijd. Naar eigen goedkeuring kan InfoisInfo ook Gebruikers uitsluiten en zelfs geheel of gedeeltelijk zijn Dienst terugroepen, telkens wanneer hij een dergelijke uitsluiting als geschikt beschouwt voor het verbeteren van de werking van de Dienst en/of de rest van de gebruikers.

7. Claims en Klantenservice

Alle claims worden bij voorkeur gedaan via de communicatie naar het e-mailadres gebruikers@infoisinfo.nl, of per telefoon naar het nummer +34 91 014 98 22, of per gecertificeerd document geadresseerd aan Comerleads, S.L., Att. Servicio de Resolución de Incidencias, gevestigd aan de Calle Alejandro González, 5. CP 28028 in Madrid. (Spanje).

8. Vrijwaringen

Gebruikers verbinden zich ertoe om InfoisInfo, evenals haar leveranciers, licentiehouders, licentiegevers, onderaannemers, agenten, volmachten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het ongeoorloofd gebruik door de Klant van de ingehuurde dienst; of van het nalaten door de Klant van enige van de verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn geregeld, inclusief maar niet beperkt tot enigerlei onvolledigheid van de manifestaties of garanties van de Klant; en de Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de betaling van enige schadevergoeding die van tijd tot tijd door InfoisInfo verplicht is om dit aan derden te betalen.

9. Duur en beëindiging

De duur van de diensten van de Website en eventuele aanvullende Services zal in principe onbepaalde zijn. Desondanks is InfoisInfo bevoegd om de service op de Website en/of enige aanvullende Services te allen tijde te beëindigen of op te schorten, onverminderd de bepalingen die in dat verband zijn vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden. Indien redelijk mogelijk, waarschuwt InfoisInfo van tevoren in geval van beëindiging of opschorting van de dienst van de Website en de aanvullende Diensten.

10. Kwaliteit van de service en vrijstelling van garantie

Zowel InfoisInfo, evenals haar informatieleveranciers, licentienemers, licentiegevers, werknemers, agenten, gevolmachtigden en contractanten, garanderen resultaten in verband met de minimale welvaart van gebruikers voor de ondersteunde overeenkomsten, of het succes van een bepaalde advertentie of publicatie over producten/services. van de Gebruiker of enige andere informatie die mogelijk is verstrekt of die verband houdt met InfoisInfo.

InfoisInfo sluit, voor eigen rekening en dat van zijn leveranciers, licentiehouders, licentiegevers, onderaannemers, adviseurs, agenten, gevolmachtigden en/of werknemers, elke vorm van garantie uit, in het bijzonder maar zonder beperking met betrekking tot: (1) de toegankelijkheid, geschiktheid of inhoud van de gehuurde dienst en/of informatie, producten of diensten toegankelijk via genoemde dienst; (2) de bevredigende kwaliteit en verkoopbaarheid en/of de geschiktheid voor een bepaald doel.

11. Beperking van Verantwoordelijkheid

I nfoisInfo, haar informatieleveranciers, licentiehouders, licentiegevers, werknemers, agenten, gevolmachtigden of onderaannemers, zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, incidenteel of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, als gevolg van het gebruik van derden van de ingehuurde dienst en/of de websites waarnaar deze verwijst, evenals voor de handelingen, fouten of nalatigheden van derden waaraan InfoisInfo via overeenkomsten links naar inhoud, advertenties of andere soorten gegevens kan verstrekken of informatie.

InfoisInfo draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid voor het in gebreke blijven of vertragingen in haar betalingen, indien dergelijke vertragingen worden veroorzaakt door een staking van de arbeid of een lock-out, een beperking in leveringen, storingen, terroristische aanslagen, opstanden, branden, overstromingen, stormen, explosies, aardbevingen, storingen van internet, een computervirus, oorlog, overheidsdaden of enige andere oorzaak van overmacht die redelijkerwijs buiten de macht van InfoisInfo kan komen.

In uitzonderlijke gevallen is InfoisInfo verantwoordelijk, evenals zijn leveranciers, licentiehouders, licentiegevers, werknemers, agenten, gevolmachtigden of onderaannemers, voor handelingen die aan een van hen kunnen worden toegerekend; uitsluitend voor directe schade veroorzaakt door: storingen in de weergave van de dienst, fout, weglating, onderbreking, verlies, defect, niet-levering, computervirus, vernietiging, ongeoorloofde toegang, wijziging en oneigenlijk gebruik van de bestanden.

12. Bescherming van Persoonlijke Data

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese regels voor de gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Spaanse organieke wet 15/1999 van 13 december (LOPD), alle persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt om zich te registreren op InfoisInfo (Naam, e-mail en telefoonnummer), worden alleen behandeld met het oog op het activeren en beheren van de account van de gebruiker, zodat hij/zij in contact kan komen met de bedrijven en gebruikers die geïnteresseerd zijn in het kopen of huren van zijn/haar producten en/of diensten die worden aangeboden via InfoisInfo.

De bovengenoemde gegevens zullen worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand dat eigendom is van Comerleads, S.L., en naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse Agentschap voor de Bescherming van Gegevens, voor de doeleinden die worden beschreven in ons Privacybeleid.

Te dien einde geeft InfoisInfo aan zijn gebruikers te kennen dat het alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd die nodig zijn om de veiligheid van hun persoonlijke gegevens te garanderen, en zo de wijziging, verlies, behandeling en/of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in het zicht van de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld, ongeacht of deze voortkomen uit menselijke actie of uit de fysieke of natuurlijke omgeving, allemaal in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van de LOPD en het bovenstaande Europese verordeningen voor de bescherming van gegevens.

In overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving hebt u het recht op toegang tot deze gegevens en uw gegevens blijven in dit bestand totdat u uw wens tot beperking, portabiliteit, rechtzetting of verzet uitdrukt. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u kosteloos bellen naar het nummer (+34) 910149822 of een e-mail sturen naar het volgende adres: gebruikers@infoisinfo.nl, of stuur een brief gericht aan SL, gevestigd op Calle Alejandro González, 5. CP 28028 Madrid. (Spanje)

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over onze behandeling van uw gegevens.

13. Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door InfoisInfo worden gewijzigd en dergelijke wijzigingen zijn beschikbaar en worden gepubliceerd op de website. In elk geval heeft elke wijziging van essentiële elementen geen invloed op reeds uitgevoerde overeenkomsten, tenzij de gewijzigde voorwaarden uitdrukkelijk zijn aanvaard.

14. Wettige Leeftijd

Bij het inhuren van de diensten aangeboden door InfoisInfo, verklaart de gebruiker dat hij/zij 18 jaar of ouder is, en dat hij/zij deze algemene voorwaarden begrijpt en begrijpt in hun volledige omvang en omvang.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

De voorwaarden en het gebruik van de Comerleads Website zal worden beheerd door en geconstrueerd on navolging van de Spaanse wetten, en bij enig geschil wat voortkomt uit het gebruik van deze service, onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk houden aan de rechtspraak van de rechtbank van Madrid-Hoofdstad (Spanje).


Mocht u suggesties hebben, schrijf dan via e-mail naar gebruikers@infoisinfo.nl, of bel dit nummer (+34) 910149822.

JURIDISCHE KENNISGEVING

Comerleads, S.L., ter nakoming van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli, aangaande informatie maatschappij en Electronische Commerce Services (algemeen aan gerefereerd als bij het Spaanse acroniem LSSICE), maakt hierbij bekend dat;

1. www.infoisinfo.nl is een website in bezit van Comerleads, S.L. (hierna te noemen Comerleads), een bedrijf gevestigd in Madrid, gehuisvest aan Calle Alejandro González 5, 6th B, 28028, Madrid, Spanje; met als identificatie nummer van de belasting B-85753614, en geregistreerd aan de Commercial Registry Office van Madrid onder Volume: 26,881, Document: 174, Sectie: 8, Pagina: M-484456, Entry: 1.

Om met ons contact op te nemen, kun je schrijven aan het volgende email address: gebruikers@infoisinfo.nl, of bellen met het volgende telefoonnummer: (+34) 910 14 98 22.

2. Het domein www.infoisinfo.nl heeft het doel gebruikers een beschrijving te bieden van de services en inhoud (hierna te noemen “Services”) aangeboden door Comerleads of derden.

3. De algemene voorwaarden zoals hier vastgesteld reguleren de toegang naar en gebruik van de website www.infoisinfo.nl (hierna aan gerefereerd als “de Website”), welke Comerleads gratis aanbied aan internet gebruikers. Ondanks bovenstaande, sommige van de services aangeboden door Comerleads of derden geassocieerd met de Website zijn onderwerp aan betaling van een toeslag in de vorm vastgesteld in de corresponderende Bijzondere Voorwaarden. Toegang tot de website betekend volledige acceptatie van deze voorwaarden.

4. In het algemeen is de weergave van de services afhankelijk van de voorwaarden waar mee akkoord wordt gegaan bij de registratie van de gebruiker. Ter aanvulling, Comerleads bied haar gebruikers bepaalde services, waarvan voor het gebruik daarvan extra aanvullende registratie informatie nodig is. De bovenstaande registratie moet gebeuren op een manier zoals uitdrukkelijk weergegeven in de service zelf of in de geldende Bijzondere Voorwaarden. Om gebruik te kunnen maken en toegang te krijgen tot bepaalde services, zal de gebruiker een of meerdere gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en) aan moeten maken, waarmee toe wordt gezegd veelvuldig gebruik te zullen maken van beide (de Gebruikernaam(en) en Wachtwoord(en), en dezelfde geheim te zullen houden, waardoor betrouwbaar voor enige eventuele schade voor het verkeerde gebruik of nalatig gebtuik van deze informatie.

5. Alle informatie opgegeven door de Gebruikers doorde Services zal naar waarheid zijn. Als gevolg hiervan, verklaard de Gebruiker de wettelijke minimum leeftijd te hebben, en garandeerd deze de authenticiteit van alle opgegeven data ter consequentie van zijn/haar voltooing van de formulieren nodig om zich aan te melden bij de Services. De Gebruiker zal ook verantwoordelijk zijn voor het permanente onderhouden van zijn/haar informatie als opgegeven aan Comerleads, zodat de vernoemde informatie klopt, op elk opgegeven moment, met de actuele situatie van de Gebruiker. In ieder geval, zullen Gebruikers uitsluitend verantwoordelijk zijn voor elke verkeerde of niet kloppende openbaringen gemaakt, en voor elke schade veroorzaakt aan Comerleads of derde partijen gebaseerd op de informatie zoals opgegeven door hen.

6. Alle intellectuele eigendomsrechten van de www.infoisinfo.nl website, evenals als de behorende tot de bron code, ontwerp, navigatie structuur, databases, en de andere verschillende elementen die deze bevatten, zijn het eigendom van Comerleads, welke exclusief alle vormen van explotatie beheerd en rechten op hetzelfde, in het bijzonder de rechten op reproductie, ditributie, publieke communicatie en tranformatie.

7. Het gedeelteijk bekijken, printen en downloaden van de inhoud van de Website is alleen toegestaan wanneer de volgende voorwaarden gelijktijdig gelden:

8. Op ieder moment zonder dat van tevoren te melden, heeft Comerleads de macht om veranderingen en updates door te voeren aan de informatie op de Website, zo ook bij de configuratie en het ontwerp, en aan de voorwaarden voor toegang tot hetzelfde.

9. Comerleads garandeerd niet het niet voorkomen van onderbrekingen of fouten tijden het aanmelden op de Website of de inhoud daarvan, of de constante omloop van haar informatie. Comerleads verplicht zich echter om alle taken uit te voeren die leiden tot het corrigeren van fouten, het herstellen van de communicatie en het bijwerken van de inhoud ervan, zolang er geen oorzaken zijn die dit onmogelijk maken of moeilijk uit te voeren, en zo snel als het bericht ontvangt van genoemde fouten, afsluitingen of gebrek aan omloop van de inhoud.

10. Alle toegang tot de Website, evenals bovenmatig gebruik van de informatie die het bevat is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Comerleads zal niet verwantwoordelijk zijn voor enige consequenties, schade of nadeligheid als gevolg van genoemde toegang of gebruik hiervan.

11. In overeenstemming met Comerlead´s Anti-Spam beleid, zullen gebruikers verplicht zijn om zich te onthouden van:

(i) verzamelen van data voor reclame doeleinden, en verzenden van enige vorm van reclame of verkoop;

(ii) versturen van enige andere vorm van ongevraagde of niet mee ingestemde berichten naar een groep personen;

(iii) versturen van enige ongevraagde of daarvoor niet mee ingestemde e-mailketens.

12. Comerleads zal ook niet aansprakelijk zijn voor enige beveligingsfouten, of voor de schade die hierdoor veroorzaakt kunnen worden aan de gebruikers informatie systeem (hardware en software), of aan de bestanden en documenten hierin opgeslagen, die voor kunnen komen als gevolg van;

13. Comerleads shall not assume any responsibility deriving from contents linked from the Website, as long as these are external to it. Nor does Comerleads guarantee the absence of viruses or other elements in the linked contents which may cause alterations to the user’s information system (hardware and software), or his/her documents or files, thus excluding any responsibility for damages of any kind that may be suffered by the user for these reasons.

Should any user, a client, or third party, consider that the contents or services provided by the linked websites are illegal, or cause indemnifiable damages to the property or rights of the user, a client, or a third party, and that these particularly consist of:

The user shall send an email to (gebruikers@infoisinfo.nl), so that the administrators may initiate the appropriate procedures in order to resolve the relevant problems.

14. Comerleads is de eigenaar van de Industriële en intellectuele property rechten van haar producten en services. Met betrekking tot de verwijzing naar producten en diensten van derden, erkent Comerleads alle bijbehorende rechten van industriële en intellectuele eigendommen ten gunste van hun eigenaars, en de loutere vermelding of verschijning van genoemde producten en diensten op de website houdt op geen enkele wijze een claim van rechten in, noch acceptatie van verantwoordelijkheid door Comerleads van hetzelfde; het houdt evenmin de ondersteuning, sponsoring of aanbeveling van Comerleads daarvan in, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

15. Het ongeoorloofde gebruik van de informatie op de Website, de herverkoop ervan en de inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten van Comerleads, inclusief het ongeoorloofde gebruik van zijn merk InfoisInfo, zullen aanleiding geven tot de wettelijk vastgelegde verplichtingen.

16. De voorwaarden en het gebruik van de Comerleads Website zal worden beheerd door en geconstrueerd on navolging van de Spaanse wetten, en bij enig geschil wat voortkomt uit het gebruik van deze service, onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk houden aan de rechtspraak van de rechtbank van Madrid-Hoofdstad (Spanje).