Juridische Verklaring

VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PORTAL

1. JURIDISCHE AANKONDIGING EN INFORMATIE EN ACCEPTATIE

Deze juridische informatie en voorwaarden (hierna, de "Algemene Voorwaarden") regelt het gebruik van de Internet Portal Service "www.infoisinfo.nl" (hierna, de "Site") die Comerleads, SL (hierna, "Comerleads") beschikbaar stelt aan Internetgebruikers.

Comerleads, gedomicilieerd te Calle Alejandro Gonzalez 5, 6 B, 28028, Madrid, Spanje, CIF nummer B Met 85.753.614, in het handelsregister van Madrid geregistreerd, Tomo: 26.881, Folio 174, paragraaf 8, Sheet: M-484 456 , Registratie: 1.

Het gebruik van deze site geeft aan de bezoeker de status van de gebruiker van deze website (hierna te noemen de "Gebruiker") en het impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van elke bepaling in de Juridische Verklaring zoals gepubliceerd door Comerleads wanneer de gebruiker de website bezoekt. Bijgevolg moet de gebruiker zorgvuldig dit privacybeleid lezen elke keer dat hij/zij van plan is om de site te gebruiken, omdat het mogelijk gewijzigd kan zijn.

2. DOEL

Via de site biedt Comerleads gebruikers toegang tot en het gebruik van verschillende diensten en de content (hierna: de "Contents") ter beschikking gesteld door Comerleads of door derden.

3. VOORWAARDEN VAN TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE

3.1. Gratis toegang en gebruik van de Site

De Dienstverlening door Comerleads is gratis voor gebruikers. Niettemin kennen sommige van de aangeboden diensten door Comerleads of door derden via de Website een prijs die betaald dient te worden op de wijze zoals uiteengezet in de relevante voorwaarden.

3.2. Gebruiker registratie

In het algemeen vereist de dienstverlening geen voorafgaande inschrijving of gebruikersregistratie. Echter, Comerleads stelt bij het gebruik van bepaalde diensten voorafgaande afronding van de overeenkomstige gebruikersregistratie verplicht. Ook biedt Comerleads de gebruikers een aantal diensten waarvan het gebruik het verstrekken van extra informatie vereist. De genoemde registratie wordt uitgevoerd zoals vermeld door de dienst zelf of door de voorwaarden aan de dienst verbonden.

Om toegang te krijgen tot en/of gebruik van bepaalde diensten onder de gebruiker registratie, moet de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord in voeren en zich inzetten om zorgvuldig gebruik te maken van beiden (gebruikersnaam en wachtwoord) en ze geheim te houden. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van misbruik en verwaarlozing van ze.

3.3. Gebruikersbeoordelingen

Onze website geeft de mogelijkheid om opmerkingen over het geadverteerde bedrijf/product/dienst te maken. Comerleads is niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen van de gebruiker, die de verplichting heeft om geen commentaar of acties te publiceren die:
(i) Lasterlijk, onjuist, onwaar, beledigend, lasterlijk, obsceen, offensief, beledigend, stilzwijgend of expliciet seksueel bedreigend, intimiderend, racistisch, seksistisch, discriminerend om welke reden dan ook, moraal, de openbare orde, de fundamentele rechten, de openbare vrijheden, eer, privacy of het imago van anderen aan te vallen en in het algemeen, de regels, en/of illegale of inbreuk maken op rechten van derden.
(ii) Het verzenden van ongewenste e-mail, "spam", commerciële boodschappen of ongevraagde massa mailings; valse, misleidende of illegale activiteiten bevorderend of onbeleefd gedrag, bedreigende, obscene, lasterlijke of liederlijke.
(iii) Praktische informatie verstrekken over illegale activiteiten.
(iv) Betrekking hebben op een commerciële of reclameactiviteit, zelfs als er geen financiële vergoeding tegenover staat;
(v) Data met persoonlijke gegevens van derden bevat, waarvoor de toestemming van de rechthebbende is vereist. De gebruiker is aansprakelijk voor Comerleads of aan een derde partij voor eventuele geleden schade als gevolg van een schending van die verplichtingen. Het web maakt de uitgifte en publicatie van adviezen, positief of negatief, voor zaken/diensten/producten mogelijk. Comerleads is niet betrokken in de gebruiker reviews. Het zal echter de beoordelingen niet publiceren of verwijderen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, zonder het nemen van verantwoordelijkheid voor de juistheid van de adviezen die door de gebruikers op haar website kan worden uitgedrukt.

3.4. Nauwkeurigheid van de informatie

Alle informatie die door de Gebruiker via de Diensten wordt verstrekt moet waar zijn. Voor dit doel garandeert de gebruiker de authenticiteit van de verstrekte gegevens na het invullen van formulieren die nodig zijn voor de inschrijving van de Diensten. Ook is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan Comerleads is verstrekt voortdurend bij te werken, zodat het te allen tijde, de werkelijke situatie van de gebruiker weergeeft. In ieder geval is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen en de schade veroorzaakt aan derden of aan Comerleads voor de verstrekte informatie.

3.5. Minderjarigen

Om de site diensten te gebruiken, moeten minderjarigen toestemming hebben van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor alle handelingen verricht door kinderen onder hun verantwoordelijkheid.

De volledige verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke en diensten waartoe minderjarigen toegang hebben is aan de volwassenen die verantwoordelijk voor hen zijn. Omdat Internet toegang geeft tot content die niet geschikt kan zijn voor minderjarigen maken wij gebruikers erop attent dat er mechanismen zijn, waaronder softwarefilters, die de beschikbare content beperken. Hoewel niet onfeilbaar, zijn ze bijzonder bruikbaar om toegang tot materialen te controleren en te beperken voor minderjarigen.

3.6. Verplichting om op een correcte manier gebruik te maken van de Site en Diensten

De Gebruiker stemt ermee in om de Website en de Diensten in overeenstemming met de wet, de Algemene Voorwaarden, de Voorwaarden van bepaalde diensten en andere kennisgevingen, gebruik voorschriften en aanwijzingen bekend gemaakt, evenals de moraliteit en in het algemeen de goede zeden en de openbare orde.

Daartoe dient de gebruiker geen van de Diensten voor illegale doeleinden te gebruiken, verboden in deze juridische kennisgeving, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van anderen, schadelijk voor hun imago en/of professional, of op welke manier schade, storing , aantasting of het normale gebruik van de Diensten, apparatuur of documenten, bestanden en allerlei content die is opgeslagen op een computer (hacking) Comerleads, andere Gebruikers of enige internetgebruiker (hardware en software). In het bijzonder, en louter indicatief en niet uitputtend, gaat de Gebruiker ermee akkoord niet te verzenden, te distribueren of beschikbaar te stellen aan derden informatie, gegevens, content, berichten, grafiek, tekeningen, geluidsbestanden en/of afbeeldingen, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elke vorm van materiaal dat:
(a) Op enige wijze in strijd is met, kleineert of schendt de fundamentele rechten en de openbare vrijheden opgenomen in de grondwet, internationale verdragen en andere wetgeving.
(b) Veroorzaakt, aanzet of promoot crimineel, lasterlijke, liederlijk, gewelddadig of, in het algemeen, gedrag dat in strijd is met de wet, moraal en de algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde.
(c) Veroorzaakt, aanzet of bevordert acties, houdingen of gedachten van discriminatie op grond van geslacht, ras, religie, geloof, leeftijd of conditie.
(d) Bevat, ter beschikking stell of toegang verleent tot producten, artikelen, berichten en/of crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk of, in het algemeen, in strijd is met de wet, moraal en de algemeen aanvaarde goede praktijken of openbare orde. (e) Leads or may lead to an unacceptable state of anxiety or fear.
(e) Veroorzaakt of aanzet tot betrokkenheid bij gevaarlijke, slecht of schadelijk voor de gezondheid en psychisch evenwicht.
(f) Onjuist is, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of uit de tijd, zodat het misleidt of misleidend kan zijn wat betreft haar doel of de intenties of de doeleinden van de communicatie.
(g) Beschermd wordt door enig recht van intellectuele eigendom van derden zonder dat de gebruiker het nodige gezag voor het uitvoeren van het gebruik heeft verkregen van de eigenaars.
(h) In strijd is met de geheimen van derden.
(i) In strijd is met het recht om te eren, persoonlijke en familiale privacy of beeld van mensen.
(j) In geen enkele manier afbreuk doet aan de krediet van Comerleads of derden.
(k) In strijd is met de regelgeving op de privacy van de communicatie.
(l) Vormt, in zijn geval, illegale reclame, misleidende of oneerlijke en, in het algemeen, oneerlijke concurrentie vormt.
(m) Inclusief virussen of andere fysieke of elektronische elementen die kunnen beschadigen of belemmeren de normale werking van het netwerk, systeem of computerapparatuur (hardware en software) van Comerleads of derden, of die van de elektronische documenten en bestanden beschadigen opgeslagen op die computers.
(n) Veroorzaakt door zijn eigenschappen (bijvoorbeeld formaat, lengte, etc.) moeilijkheden bij het normale gebruik van de dienst.

3.7. Verplichting om een juiste gebruik van de Content te maken

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 3.6, gaat de Gebruiker akkoord met gebruik van de beschikbare content voor gebruikers op de Site, voor deze, maar niet beperkt tot, tekst, foto's, afbeeldingen, foto's, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluid content, evenals grafisch ontwerp en broncode (hierna, de "Contents"), in overeenstemming met de wet, deze juridische verklaring, Condities van bepaalde Diensten en andere mededelingen, gebruik van voorschriften en aanwijzingen te zijner kennis en moraliteit en in het algemeen geaccepteerde goede zeden en de openbare orde, en in het bijzonder, u gaat akkoord om niet:
(a) te reproduceren, te kopiëren, te verspreiden, ter beschikking stellen of anderszins openbaar te communiceren, te transformeren of wijzigen van de Content, tenzij die de toestemming heeft van de auteursrechthebbende of het wettelijk is toegestaan;
(b) te verwijderen, te manipuleren of op enige wijze wijzigen van de auteursrechten en andere identificerende gegevens van de Comerleads gereserveerde rechten, of de eigenaren ervan, vingerafdrukken of andere van technische middelen vastgesteld voor herkenning. De Gebruiker zal zich onthouden van het verkrijgen of proberen de content te verkrijgen met behulp van middelen of procedures anders dan die welke, in voorkomend geval, beschikbaar zijn gesteld voor dit doel of dit hebben aangegeven op de webpagina's waar de Content gevonden is of, in het algemeen, die gebruikt worden op het internet voor dit doel op voorwaarde dat zij geen risico van schade of uitschakelen van de Website, de Diensten en/of Content opleveren.

3.8. Het gebruik van de aangeboden diensten op de website in overeenstemming met het Comerleads Anti-Spam beleid

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van:
(i) het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden en om elke vorm van reclame en communicatie met een verkoop doel of andere commerciële activiteiten te zenden, zonder voorafgaand verzoek of toestemming,
(ii) het verzenden van ongevraagde berichten of niet eerder ingestemde berichten naar een groep mensen,
(iii) het verzenden van ongevraagde kettingbrieven,
(iv) gebruik van distributielijsten die kunnen worden geraadpleegd via de Diensten voor de uitvoering van de Categorieën op grond van de paragrafen (i) tot (iii) hierboven,
(v) ter beschikking stellen aan derden, voor welk doel ook, gegevens verzameld van mailinglijsten.
De gebruikers of derden geschaad door de ontvangst van ongevraagde berichten gestuurd naar een veelheid van personen kunnen dit aan Comerleads laten weten door het sturen van een bericht naar het volgende e-mailadres gebruikers@infoisinfo.nl

4. GEEN LICENTIE

Alle handelsmerken, handelsnamen of logo's op de Site zijn eigendom van Comerleads of van derden en het gebruik of de toegang tot de site en/of de Diensten verleent de Gebruiker geen rechten inzake de merken, handelsnamen en/of logo's. Ook wordt de content auteursrechtelijk beschermd door Comerleads of derden, zonder impliciete opdracht van de Gebruiker, overeenkomstig de bepalingen van deze Wettelijke Verklaring, geen van de rechten die bestaan of kunnen bestaan in dergelijke Content gaat verder dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de Site en Diensten.

5. UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Disclaimer van garanties en aansprakelijkheid voor de werking van de Portal en Diensten

5.1.1. Beschikbaarheid en continuïteit, bruikbaarheid en feilbaarheid
Comerleads garandeert de beschikbaarheid en de voortzetting van de activiteiten van de website en haar diensten niet. Wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, zal Comerleads elke onderbreking in de Website en Diensten activiteiten opmerken.

Comerleads garandeert niet het gebruik van de Site en de Diensten om een specifieke activiteit uit te voeren, noch haar onfeilbaarheid, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, dat de gebruikers effectief gebruik kunnen maken van de Website en de Diensten, toegang hebben tot verschillende webpagina's die de Site vormen of die waarvan diensten worden verleend.

Comerleads sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van een gebrek aan beschikbaarheid of niet voortgezet gebruik van de Site en Diensten, het frauduleus gebruik die gebruikers kunnen hebben toegeschreven aan de site en diensten, tot de feilbaarheid van de site en diensten, met name, maar niet uitsluitend, tot storingen in de toegang tot verschillende pagina's van de website of die waaruit diensten worden verleend.

5.1.2. Privacy en veiligheid bij het gebruik van de Site en Diensten
Comerleads garandeert niet de privacy en veiligheid van het gebruik van de Site en de Diensten en in het bijzonder, garandeert niet dat derden niet wordt toegestaan om kennis te nemen van de voorwaarden, klasse, kenmerken en omstandigheden van gebruik die gebruikers van de Site en de Diensten doen geworden.
Comerleads sluit alle aansprakelijkheid voor schade uit, van welke aard dan ook, die het gevolg kan zijn van de kennis die niet geautoriseerde derden kunnen hebben van de voorwaarden, klasse, de kenmerken en de omstandigheden van het gebruik dat de gebruikers van het portal en diensten hebben.

5.2. Disclaimer van garanties en aansprakelijkheid voor de Content

5.2.1. Kwaliteit
Comerleads heeft geen controle en kan niet garanderen vrij van virussen of andere elementen in de Contents die uw systeem (software en hardware) of elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen in de computer kunnen veranderen.

5.2.2. Rechtmatigheid, betrouwbaarheid en het nut
Comerleads garandeert niet de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en het nut van de content.
Comerleads sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de transmissie, distributie, opslag, beschikbaarheid, receptie of toegang tot de content, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor schade die voortvloeit uit:
(a) Schending van de wet, moraliteit en in het algemeen de goede zeden of de openbare orde als gevolg van de transmissie, distributie, opslag, beschikbaarheid, receptie of de toegang tot de content,
(b) De inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen, elke vorm van contractuele verplichtingen, rechten te eren, persoonlijke en familiale privacy en persoonlijk beeld, eigendomsrechten en alle andere rechten van derden als gevolg van de transmissie, distributie, opslag, beschikbaarheid, receptie of toegang tot de content,
(c) De gevolgen van handelingen van oneerlijke concurrentie en illegale reclame als gevolg van de transmissie, distributie, opslag, beschikbaarheid, receptie of toegang tot de conten
(d) Het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid, relevantie en tijdigheid van de content,
(e) De ontoereikendheid voor elke soort van doel en vervulling van verwachtingen die door de content is gegenereerd,
(f) Storing, vertraagde prestaties, gebrekkige uitvoering of beëindiging om welke reden van de verplichtingen van derden contracten met derden via of in verband met de toegang tot de content;
(g) De gebreken van alle soorten content overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, beschikbaar of anderszins overgedragen gemaakt, ontvangen, verkregen of toegankelijk via de website of diensten.

5.2.3. Waarachtigheid, juistheid, volledigheid en valuta
Comerleads garandeert niet de waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de content van de site gegenereerd door Comerleads werknemers of gebruikers van de site, die op deze site hun standpunten publiceren.
Comerleads sluit alle aansprakelijkheid voor schade uit, van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid of tijdigheid van de content.

5.3. Disclaimer van garanties en aansprakelijkheid voor de informatie die door derden via de Portal wordt verstrekt

5.3.1. Kwaliteit
Comerleads heeft geen controle en kan niet garanderen vrij van virussen of andere elementen in de Contents te zijn die door derden via de Portal diensten veranderingen in het systeem (software en hardware) of elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen op uw computer systeem kan veroorzaken.

5.3.2. Rechtmatigheid, betrouwbaarheid en het nut
Comerleads garandeert niet de wettelijkheid, betrouwbaarheid en het nut van de informatie die door derden via de Portal diensten wordt verstrekt.
Comerleads sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit, van welke aard dan ook die kunnen voortvloeien uit de informatie die door derden via de site, diensten en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor schade die voortvloeit uit:
(a) Schending van de wet, moraliteit en algemeen aanvaarde beginselen van de goede zeden of de openbare orde als gevolg van de levering van diensten door derden via de portal,
(b) De inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen, elke vorm van contractuele verplichtingen, rechten van eer, persoonlijke en familiale privacy en persoonlijk beeld, eigendomsrechten en alle andere rechten van derden als gevolg van het verlenen van diensten door derden partijen via de portal,
(c) Het ontbreken van waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid, relevantie en tijdigheid van de content overgebracht, gedistribueerd, opgeslagen, ontvangen, verkregen, beschikbaar of toegankelijk gemaakt via diensten die door derden via de site wordt verstrekt,
(d) De ontoereikendheid voor elke soort van doel en vervulling van verwachtingen die door de content is gegenereerd welke is vertrekt door derden,
(e) De storing, vertraging bij het nakomen, naleving van gebrekkige of beëindiging om welke reden van de verplichtingen en contracten met derden betreffende het aanbieden van diensten via de site,
(f) Afwijkingen en gebreken van alle door derden via de site geleverde diensten.

5.4. Disclaimer van garanties en aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website, de Diensten en Content door Gebruikers
Comerleads is niet verplicht en heeft geen controle over hoe gebruikers de site, de Diensten en de Content gebruiken. In het bijzonder kan Comerleads niet garanderen dat gebruikers de Website, de Diensten en Content in overeenstemming gebruiken met deze wettelijke kennisgeving en, in voorkomend geval, met de bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, of dat de doen op een zorgvuldige en voorzichtige manier.Comerleads is niet verplicht te controleren en verifiëren de identiteit van gebruikers of de juistheid, tijdigheid, volledigheid of authenticiteit van de gegevens die gebruikers publiceren over zichzelf aan andere gebruikers.
Comerleads sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebruik van de diensten en de content door de gebruikers, of die te wijten kan zijn aan het gebrek aan nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid en of de authenticiteit van de informatie die gebruikers aan andere gebruikers over zichzelf delen en in het bijzonder maar niet uitsluitend voor schade van welke aard te voldoen als mogelijk gevolg van de imitatie van een ander door een gebruiker via elke vorm van communicatie via de site.

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om bepaalde Diensten te gebruiken, moeten Gebruikers eerst bepaalde persoonsgegevens (hierna "Persoonsgegevens") verstrekken aan Comerleads. Comerleads zal deze persoonlijke gegevens automatisch behandelen met de doeleinden en onder de in de Privacy Policy vermelde voorwaarden. Comerleads hanteert de beveiligingsniveaus van de bescherming van gegevens vereist door de wet en probeert andere middelen en extra bescherming technieken te installeren. Echter, de gebruikers moeten zich ervan bewust dat internet veiligheidsmaatregelen niet onfeilbaar zijn.

7. PROCEDURE IN HET GEVAL VAN ONRECHTMATIGE CATEGORIEEN

In het geval dat een Gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn waaruit de onrechtmatigheid van het gebruik van enige Content en/of activiteit waaronder webpagina's of toegankelijk tot de Portal, en met name de schending van intellectuele eigendomsrechten (octrooien, industriële ontwerpen, handelsmerken en handelsnamen, etc ..) of andere rechten, kan een kennisgeving aan Comerleads verzonden worden die het volgende moet bevatten:
(a) Persoonlijke gegevens van de eiser: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres,
(b) Specificatie van de vermeende illegale activiteiten uitgevoerd op de website en in het bijzonder, in het geval van een vermeende overtreding inzake rechten, nauwkeurige en specifieke aanwijzing van beschermde content en de locatie op de website;
(c) Feiten of omstandigheden waaruit de onwettigheid van die categorie blijkt;
(d) In het geval van een rechten overtreding, handgeschreven handtekening of een gelijkwaardig, met de persoonlijke gegevens van de houder van de rechten waarop inbreuk wordt gemaakt of de persoon die bevoegd is om op te treden ten behoeve daarvan;
(e) Uitdrukkelijke verklaring, duidelijk en onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de in de kennisgeving verstrekte informatie juist is en de onwettigheid van het gebruik van de content of de uitvoering van de beschreven categorieën.

8. OPZEGGING EN SCHORSING VAN DIENSTEN

Comerleads kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de aangeboden diensten in trekken of op schorten aan gebruikers die de bepalingen van deze Juridische Verklaring schenden.

9. TERMIJN EN BEËINDIGING

De levering van site service en andere diensten hebben in principe een onbepaalde duur. Comerleads is echter bevoegd de dienst van de site en/of de diensten op elk moment te beëindigen op te schorten, onverminderd de bepalingen in dit verband in de betreffende voorwaarden. Wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, zal Comerleads een voorafgaande kennisgeving afgeven van de beëindiging of opschorting van de dienstverlening en andere Site Diensten.

10. TOEPASSELIJK RECHT

De voorwaarden en het gebruik van de Comerleads Site wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje, en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze dienst, worden door de partijen uitdrukkelijk voorgelegd aan de jurisdictie van de Rechtbanken van Madrid-Hoofdstad (Spanje).
Voor suggesties of voorstellen kunt u contact met ons opnemen via e-mail op gebruikers@infoisinfo.nl, of bel het volgende telefoonnummer (+34) 910149822