Abonnementsvoorwaarden voor Advertentie Verspreiding Diensten
bij COMERLEADS, S.L.


 1. Abonnement Reikwijdte
  1. De Algemene Voorwaarden regelen handelsbetrekkingen tussen COMERLEADS SL, eigenaar van www.infoisinfo.nl website (hierna te noemen "INFOISINFO" of "WEBSITE") en haar cliënten (hierna "cliënt")
  2. Met een online abonnement op een Premium Ad op www.infoisinfo.nl, aanvaardt de cliënt volledig en zonder voorbehoud, deze Algemene Voorwaarden voor elk product of dienst (hierna te noemen "Overeenkomst"), beide partijen aanvaarden de mogelijkheid te formaliseren door middel van alle wettige middelen, waaronder e-mail, telefoon opnames, gedigitaliseerde of elektronische handtekening en die kunnen worden opgeslagen, gearchiveerd of gereproduceerd met alle beschikbare middelen.
  3. Deze voorwaarden zijn zichtbaar en toegankelijk op http://www.infoisinfo.nl/abonnement-voorwaarden
  4. De producten en diensten aangeboden door INFOISINFO zijn uitsluitend bestemd voor professionals en ondernemers. Daarom is de huidige wetgeving niet van toepassing op consumenten. Als u van plan bent om persoonlijk en niet professioneel gebruik te maken van deze website of van de aangeboden producten en diensten op de website, dient u ons van tevoren te contacteren, met het oog op het contractuele kader dat op de relatie tussen INFOISINFO en u van toepassing zal zijn.
 2. INFOISINFO Informatie
  1. INFOISINFO, is op dit moment, zonder afbreuk te doen aan andere activiteiten die zij nu of in de toekomst zou kunnen ondernemen, gewijd aan de commerciële exploitatie van www.infoisinfo.nl, online directory van bedrijven en professionals.
  2. 2. De identificatiegegevens zijn de volgende:
   • Bedrijfsnaam: COMERLEADS, S.L.
   • Adres: Alejandro González, 5 – 28028 – Madrid (Spanje)
   • E-mail: gebruikers@infoisinfo.nl
   • Vermeld in het handelsregister ("Registro Mercantil") van Madrid: Volume 26881, book
   • 0,folio 174, section 8, page number M-484456, entry 1ª.
   • Identificatienummer van de belasting: B-85753614.
 3. Cliënten
  1. De cliënt is een persoon of rechtspersoon die de wettelijke bevoegdheid heeft een dergelijke overeenkomst en in overeenstemming met de relevante Spaanse wetgeving aan te gaan en die van plan is gratis of voor een vergoeding gebruik te maken van de door www.infoisinfo.nl aangeboden diensten. Alle gegevens van de cliënt worden opgeslagen op een inschrijvingsformulier op de website (hierna: "Specifiek Abonnement Beleid"). De aanvaarding van deze voorwaarden is van essentieel belang om aan te melden als cliënt en om te registreren voor de diensten die nodig zijn.
  2. De cliënt, of een van haar agenten, vertegenwoordigers of factoren die namens haar, voldoende gezag garandeert om het contract te ondertekenen en te wordt begrensd door deze voorwaarden.
  3. De cliënt stelt dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is.
 4. Doel van het contract
  1. Het doel van de overeenkomst bestaat uit het aanbieden van advertentie verspreiding diensten door INFOISINFO in ruil voor de betaling van de vergoeding door de cliënt, voor de periode van de in het contract vastgestelde tijd.
  2. Daartoe zal INFOISINFO de verspreiding van de "Premium Ad" uitvoeren conform het op het moment van abonneren overeengekomen in het Specifiek Abonnement Beleid en rekening houdend met technische beperkingen van INFOISINFO 's systemen.
  3. De cliënt erkent en aanvaardt de verantwoordelijkheid van INFOISINFO in de organisatie van de advertenties op www.infoisinfo.nl website. Zij aanvaardt ook dat INFOISINFO zijn eigen regels en richtlijnen hanteert bij de indeling van advertenties op haar website.
  4. De cliënt erkent en begrijpt dat het aantal abonnementen op "Premium Bedrijf" producten de geschiktheid kan beïnvloeden van de verschillende richtlijnen van elke advertentie. Om deze reden kan INFOISINFO geen garantie afgeven voor een bepaalde plaats van de advertentie, behalve wanneer de cliënt zich heeft aangemeld voor specifieke condities.
  5. Verzoeken om veranderingen van de advertenties zullen worden behandeld op basis van afdeling 14.1, door middel van INFOISINFO formulier of het "Specifiek Abonnement Beleid"
  6. De cliënt gaat ermee akkoord dat INFOISINFO diensten, die eerder zijn gecontracteerd, kan aanpassen aan de technologische vooruitgang of andere producten van soortgelijke of groter bereik of functionaliteit zonder dat dit tot een belangrijke wijziging in het eerder overeengekomen contract leidt.
 5. Geldigheid en duur
  1. De overeenkomst wordt van kracht en neemt volledige aanvang vanaf het moment van goedkeuring door de cliënt, tenzij INFOISINFO de niet-aanvaarding van de commerciële relatie communiceert, uiterlijk zeven dagen na de vermelde datum.
  2. Het contract geldt voor onbepaalde tijd en zal automatisch worden verlengd voor elke overeengekomen periode, totdat de cliënt deze wenst te beëindigen zoals voorzien in artikel 14.2.
 6. INFOISINFO Verplichtingen
  1. Elke Premium Ad zal worden ontworpen door INFOISINFO.
  2. INFOISINFO, als eigenaar van de exploitatierechten, zal aan elke cliënt de gebruiksrechten overhandigen voor verschillende advertenties geproduceerd, in multimedia-formaat, tijdens de toepasselijkheid van de overeenkomst, beperkt in het gebruik tot alleen de INFOISINFO server, uitsluitend conform de eerder overeengekomen voorwaarden in het contract.
  3. De aanvankelijke datum van advertentie uitzending zal plaatsvinden uiterlijk dertig dagen nadat de cliënt de informatie levert die de advertentie moet bevatten; goedkeuring van de cliënt wordt stilzwijgend opgevat als verleend, tenzij anders is aangegeven, nadat de informatie die de advertentie bevat door de cliënt is geleverd aan INFOISINFO.
 7. Cliënten Verplichtingen
  1. Met betrekking tot de technische middelen ter beschikking van de cliënt:
   • a. De cliënt moet de technische, elektronische of computer middelen die nodig beschikbaar hebben om juist en volledig gebruik van de dienst te verzekeren. Daarom zal alleen de cliënt verantwoordelijk zijn voor eventuele gebreken of incidenten die zich voordoen bij het leveren van de dienst als gevolg van het falen van persoonlijke hulpmiddelen.
   • b. De cliënt vermeldt, indien toepasselijk, de exacte URL van de bestemmingswebsite waarnaar wordt doorgestuurd vanaf de advertentie, en wijst elke aansprakelijkheid van INFOISINFO voor veranderingen in advertentieplaatsing, die kunnen optreden door het gebruik van niet-standaard browsers, af.
  2. Wat betreft het gebruik van de dienst of de inhoud:
   • a. Alle afgenomen diensten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De cliënt aanvaardt en verbindt zich ertoe alle wachtwoorden die door INFOISINFO zijn verstrekt voor zichzelf te houden, zij kunnen daarom niet worden gebruikt door derden, in overeenstemming met de overeenkomst in de paragraaf a) in artikel 8.1 van dit Algemene Abonnement beleid.
   • b. Cliënt dient de huidige wetgeving en in het bijzonder alle beginselen van behoud van de openbare orde te respecteren, de eer van de mensen en ook non-discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, mening, nationaliteit, handicap of andere persoonlijke of sociale redenen, de jeugd en de kindertijd, en de bescherming van de rechten in verband met de persoonlijke en familiale privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie, te respecteren.
   • c. De cliënt garandeert dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw en bijgewerkt is en verklaart dat de inhoud van de advertenties, handelsmerken en andere intellectuele of industriële eigendommen die dergelijke inhoud of die van hun website integreren, geen rechten van andere personen of entiteiten schenden, noch onwettig noch offensief, waarheidsgetrouw en samenvalt met de kwaliteit van de producten of diensten, en de nodige licenties of vergunningen vereist door de wet en in overeenstemming met de eisen van de verschillende beroepsorganisaties als het een gereguleerde activiteit betreft. De cliënt is verantwoordelijk voor de mogelijke schending van deze verplichtingen, en erkennen ondubbelzinnig dat het gebrek aan juistheid van de informatie in de advertenties nooit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van INFOISINFO en verbindt zich ertoe INFOISINFO te compenseren als gevolg van de sancties door de bevoegde organen opgelegd.
   • d. In het geval dat de advertenties inserts bevatten met verwijzingen naar reclame prijsvragen, wedstrijden of andere promoties, zal de cliënt voldoen aan de huidige wetgeving op kansspelen, weddenschappen en gokken, zal een administratieve vergunning hebben, met het verkrijgen van aansprakelijkheid en zal zich verbinden INFOISINFO te vrijwaren van inbreuk of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een dergelijke actie.
   • e. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de gehele inhoud van zijn website en voor berichten geschreven of verzonden via elektronische middelen, evenals voor de verstrekte de gegevens, in het besef dat het opnemen van advertenties in www.infoisinfo.nl geen aanbeveling van INFOISINFO impliceert voor de aankoop of huur van producten of diensten van de cliënt.
   • f. De cliënt erkent dat INFOISINFO niet verantwoordelijk is voor het onderhouden van de website van de cliënt, noch is het verantwoordelijk voor order verwerking, de verwerking van betalingen, leveringen, annuleringen of restituties, noch levert diensten aan cliënt in verband met de bestellingen geplaatst via de website van de cliënt.
   • g. De cliënt verbindt zich ertoe dat de website geen content bevat die eigendom is van of in licentie van INFOISINFO, inclusief, zonder beperking, INFOISINFO advertenties, met uitzondering van die gevallen waarin INFOISINFO een partnership overeenkomst of andere relatie is aangegaan.
   • h. De cliënt verleent INFOISINFO een onherroepelijke recht op toegang, index, kopiëren (cache) en weergave van (in relatie met de advertenties van de cliënt) van de website of websites gelinkt in hun profiel via elk instrument of automatisch mechanisme, met inbegrip van web spiders of crawlers. Deze licentie staat INFOISINFO toe om volledige of gedeeltelijke kopieën van de tekst, afbeeldingen, audio, video of enige andere inhoud gevonden in deze websites, te maken of te laten zien waaronder het recht om miniaturen (thumbnails) te laten zien en te creëren
   • i. De cliënt machtigt INFOISINFO om backups van de advertentie inhoud uit te voeren in elektronisch formaat en aangegaan tijdens de looptijd van het contract.
   • j. De cliënt krijgt toegang tot een bedieningspaneel van waaruit de registratie, wijziging en alle andere zaken die betrekking hebben op het profiel van de cliënt kunnen worden beheerd.
   • k. INFOISINFO bezit de rechten van intellectuele eigendom, of de benodigde licenties of vergunningen die voor de operatie op domeinnamen, merken en logo's, applicatie, informatie en computerprogramma's met betrekking tot de website en de technologie die ermee verbonden is, evenals de inhoud ervan.
   • l. De inhoud van deze website (met inbegrip van ontwerpen, apps, tekst, afbeeldingen, broncode ...) worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten.
   • m. Content mag niet worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of overgedragen in enige vorm zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INFOISINFO.
   • n. Cliënt verleent INFOISINFO een vrije, niet-exclusieve en universele licentie van het gebruik en de exploitatie voor publicatie, aanpassing, transformatie, compilatie en communicatie met het publiek, in welke vorm, zonder geografische beperking of beperking in de tijd, van de inhoud gepubliceerd, door elke cliënt, via hun website.
   • o. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website, en beweert alle noodzakelijke toestemmingen en goedkeuringen te hebben voor de publicatie van de inhoud, waarbij enige aansprakelijkheid van INFOISINFO wordt uitgesloten. Cliënt erkent en verklaart dat alle inhoud worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. Daarom is de cliënt verantwoordelijk voor alle sancties en/of vergoedingen die zijn afgeleid van de inhoud van de reclame.
 8. Toegang en gebruik van de diensten.
  1. Het gebruik van de verschillende diensten geschiedt onder de volgende voorwaarden:
   • a. De toegang gebeurt via de browser van de cliënt en het gebruik van de wachtwoorden die aan de cliënt zijn verstrekt. Deze sleutels zijn vertrouwelijk en persoonlijk dus ze moeten veilig worden bewaard door de cliënt, zodat ze niet kunnen worden gebruikt, in ieder geval, door derden. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van hun persoonlijke wachtwoorden, en vrijwaart INFOISINFO van enige verantwoordelijkheid.
   • b. De toegang tot de dienst mag worden ontzegd aan de cliënt die niet haar verplichtingen en verbintenissen heeft nagekomen.
  2. De cliënt draagt alle aansprakelijkheid als gevolg van verkeerd gebruik van de diensten.
  3. INFOISINFO, eigenaar van de dienst, kan om de rechten van de cliënt te garanderen:
   • a. Toezicht houden op de service met inachtneming van de privacy van de cliënt en communicatie.
   • b. Tijdelijk de service stopzetten, zonder voorafgaande mededeling, voor technische of juridische redenen die op http://www.infoisinfo.nl/abonnement-voorwaarden indien technisch mogelijk, wordt weergegeven.
   • c. De voorwaarden van de dienstverlening wijzigen, indien nodig om technische redenen of implementatie van nieuwe wetten. Beide omstandigheden zullen worden uiteengezet in de voornoemde INFOISINFO website.
   • d. Alle web services en alle gerelateerde informatie die illegaal of beledigend kunnen zijn toevoegen of verwijderen.
  4. INFOISINFO machtigt de cliënt om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de applicaties op de server waarop INFOISINFO geïnstalleerd is te gebruiken. Afgezien daarvan verleent INFOISINFO geen andere toestemming van het gebruik en verbiedt hun reproductie, geheel of gedeeltelijk, de verwerking, transmissie, lenen en elke andere vorm van overdracht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 9. Prijs en betalingen
  1. Als tegenprestatie voor de gecontracteerde diensten, zal de cliënt de overeengekomen vergoeding betalen voor de overeengekomen periode, onder voorbehoud van belastingen.
  2. De cliënt gaat akkoord met het doen van betalingen voor geleverde diensten. Bij niet-betaling kan INFOISINFO verzoeken namens de cliënt weigeren en heeft het de mogelijkheid om andere niet-uitgevoerde diensten te annuleren. Bovendien machtigt de cliënt INFOISINFO om het contract op te zeggen en een vergoeding te eisen voor geleden schade.
  3. De vertraging in de betaling door de cliënt stelt INFOISINFO in staat, zonder voorafgaande communicatie, de uitzending van de gecontracteerde advertenties tijdelijk op te schorten. Wanneer de vertraging meer dan twee maanden bedraagt, machtigt de cliënt INFOISINFO om uitzending van de gecontracteerde reclame te staken, zoals hierboven vermeld.
  4. Iedere klacht die de cliënt wil maken, met betrekking tot kosten in rekening gebracht op hun account, moet worden aangemeld bij INFOISINFO binnen 30 dagen na betaling, volgens Voorwaarde 11.1
 10. Vertrouwelijkheid en databescherming
  1. Contract inhoud en alle informatie en documentatie die beide partijen uitwisselen hebben een vertrouwelijke karakter tijdens hun toepasbaarheid, met uitzondering van gegevens voor reclame verspreiding, gegevens van geautoriseerde overdracht door de cliënt of informatie van cliënten met onbetaalde schulden.
  2. Alle persoonsgegevens in de contractuele documentatie tussen de twee partijen, zal deel uitmaken van een bestand, dat eigendom is van INFOISINFO, om de commerciële relatie te beheren en de nieuwste functies te communiceren over producten en diensten
  3. De cliënt kan toegang krijgen, corrigeren, annuleren en weigeren, indien nodig, door het sturen van een brief naar COMERLEADS, SL, Alejandro González, 5-28.028 Madrid, met als enige vereiste een juiste identificatie.
  4. INFOISINFO zal geen persoonlijke gegevens van de cliënt te behandelen voor de in dit contract beschreven diensten.
  5. De cliënt stemt ermee in dat commerciële communicatie, met betrekking tot producten en diensten aangeboden door INFOISINFO worden ontvangen, met alle middelen, waaronder elektronische.
 11. Vereisten en Compensatie
  1. Vereisten:
   • a. INFOISINFO rkent de rechten van de cliënt om contractuele incidenten op te lossen door middel van een eenvoudige procedure, bestaande uit de openbaarmaking van informatie (via een methode die het mogelijk maakt de identiteit van de klager vast te stellen), de inhoud van de klacht en de datum. Na de ontvangst van de klacht of de incidentie, zal INFOISINFO onmiddellijk overgaan tot beantwoording.
   • b. INFOISINFO heeft een klantenservice om contractuele problemen of klachten op te lossen. Deze dienst kan worden uitgevoerd door INFOISINFO of door een derde partij.
   • c. De klachten bedoeld in de vorige paragraaf dienen door middel van een e-mail te worden verzonden naar gebruikers@infoisinfo.nl of ook via de telefoon (+34 91 014 98 22). Ze kunnen worden verzonden via gewone post gericht aan:
    • COMERLEADS, S.L.
    • Klachten Service
    • Alejandro González, 5 - 28028 - Madrid
   • d. De formulering van enige vorm van klacht ontslaat de cliënt niet ontslaat voor het betalen servicekosten.
  2. Compensatie:
   • a. INFOISINFO is verantwoordelijk voor de fouten en nalatigheden van de inhoud die beide partijen als essentieel beschouwen voor de advertentiediensten, die de efficiëntie van de advertentie teniet zullen doen. INFOISINFO zal verantwoordelijkheid accepteren alleen wanneer er fouten worden toegeschreven aan INFOISINFO en wanneer deze door de cliënt binnen 30 dagen na de startdatum van de advertentie worden gecommuniceerd. In dat geval zal INFOISINFO genoemde fouten onmiddellijk, binnen zeven dagen hooguit, oplossen.
   • b. De Client gaat ermee akkoord INFOISINFO en haar leveranciers, licentiegevers, licentiehouders, onderaannemers, agenten, advocaten en medewerkers te vrijwaren van enige aansprakelijkheid als gevolg van verkeerd gebruik van de dienst of van schending van een van de verplichtingen geregeld in het contract, inclusief zonder beperking schending van enige vertegenwoordiging of garantie. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de betaling van de schadevergoeding die moet worden betaald aan INFOISINFO of een derde partij
 12. Garantie Vrijstelling
  1. De cliënt stemt ermee in dat het gebruik van de gecontracteerde diensten zal worden uitgevoerd voor zijn eigen risico. INFOISINFO en haar informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders, werknemers, agenten, advocaten en onderaannemers garanderen geen resultaten ten opzichte van een minimum aantal gebruikers of het succes van advertenties van de cliënt, ook van enige informatie, producten of diensten aangeboden in verband met INFOISINFO
  2. INFOISINFO sluit, in eigen naam en haar leveranciers, licentiegevers, licentiehouders, onderaannemers, adviseurs, agenten, managers en / of medewerkers enige garantie uit, inclusief maar niet beperkt tot: (1) beschikbaarheid, geschiktheid of de inhoud van de gecontracteerde dienst en/of informatie, producten of diensten die beschikbaar zijn via deze dienst; (2) bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.
 13. Verantwoordelijkheden
  1. INFOISINFO's verantwoordelijkheid, als die van haar leveranciers, licentiegevers, licentiehouders, werknemers, agenten, vertegenwoordigers of onderaannemers, voor handelingen toe te schrijven aan een van hen, is uitsluitend voor directe schade veroorzaakt door de niet-levering, fout, weglating, onderbreking, verlies, aansprakelijkheid, gebrek aan aanbod, computervirus, vernietiging, onbevoegde toegang, wijziging en onrechtmatig gebruik van de bestanden. Aansprakelijkheid voor opgelopen schade is beperkt tot tweemaal het bedrag van de netto gefactureerde prijs van de advertentie of advertenties getroffen door de fout of schending van het contract en de prijsverlaging van de betreffende advertentie in verhouding tot de gepleegde fout.
  2. INFOISINFO en haar leveranciers, licentiegevers, licentiehouders, werknemers, agenten, advocaten of onderaannemers zijn niet verantwoordelijk voor incidentele, directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de gecontracteerde diensten door derden of door gelinkte websites evenals handelingen, fouten in links die door INFOISINFO aan derden worden verstrekt door middel van overeenkomsten.
  3. INFOISINFO is niet aansprakelijk voor uitval of vertraging in de prestaties in het geval dat de vertraging wordt veroorzaakt door een staking of uitsluiting, leveringsrestricties, oproer, terrorisme, opstand, brand, overstroming, storm, explosie, aardbeving, Internet uitval, computervirus, oorlog, overheidsmaatregelen of een andere gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de controle van INFOISINFO liggen.
 14. Contract Wijzigingen of annuleringen
  1. Tm advertenties weergegeven door INFOISINFO te wijzigen, dient het verzoek als volgt te worden verzonden: a) Via de locatie op www.infoisinfo.nl of b) gebruikers@infoisinfo.nl.
  2. Een cliënt kan een contract annuleren via:
   • De hulpmiddelen genoemd in de eerdere clausule of voor gewone post via het adres genoemd in artikel 2.2. INFOISINFO zal ontvangen mededelingen door andere middelen als niet ontvangen beschouwen.
  3. Als verschillende advertenties of producten worden gecontracteerd via een Speciale Aanbieding of een promotie pakket, zal gedeeltelijke nietigverklaring van het aanbod in ieder geval niet worden toegestaan.
  4. INFOISINFO behoudt zich het recht om een advertentie te annuleren, weigeren of in de volgende gevallen op te schorten:
   • a. Verplichting uit hoofde van gerechtelijke of administratieve autoriteiten.
   • b. Als de advertentie inhoud obsceen, beledigend of tegenstrijdig met redactionele kenmerken van de site is of schade kan toebrengen aan de reputatie van www.infoisinfo.nl of aan derden.
   • c. Wanneer dezelfde advertentie wordt gebruikt door twee of meer professionals, bedrijven of corporaties zonder effectieve relatie en met het uitsluitend doel om de prijs van de advertentie te delen. In dit geval, zullen de commerciële centra of soortgelijke bedrijven niet in staat zijn in hun advertentie enige verwijzing naar winkels of bedrijven daarbinnen op te nemen.
   • d. Wanneer INFOISINFO een directe of indirecte correlatie detecteert tussen de cliënt en andere INFOISINFO schuldenaars. Voor dit doel verstaan wij onder "correlatie": (i) wanneer een cliënt gebruik maakt van hetzelfde telefoonnummer, adres, e-mail, bedrijfsnaam of een element eerder geclassificeerd als behorend tot een schuldenaar, behalve in gevallen waar het uitdrukkelijk is geautoriseerde door INFOISINFO. En/of (ii) wanneer een onderneming uitgaat van de hoedanigheid van beheerder, partner en/of agent van de debiteur cliënt schuldenaar.
 15. Algemeen Abonnement Beleidswijziging
  1. INFOISINFO kan overgaan tot wijziging van de inhoud van het huidige Algemeen Abonnement Beleid, op voorwaarde dat er een reden is om dat te doen. In ieder geval wordt de wijziging gemeld via http://www.infoisinfo.nl/abonnement-voorwaarden en altijd met vermelding van de verschillende redenen om de wijzigingen uit te voeren. Het zal duidelijk zijn dat er voldoende redenen zijn om de wijziging te rechtvaardigen wanneer zij voornemens is:
   • a. Het bereik of aantal diensten beschikbaar uit te breiden of te verbeteren voor clienten.
   • b. De diensten onder contract aan te passen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
   • c. Clausules aan te passen aan de huidige wetgeving.
  2. De algemene of bijzondere voorwaarden, indien aanwezig, mogen niet worden gewijzigd, behalve door een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht op het moment van publicatie, zodat de overeenkomsten na deze tijd gevormd, zullen worden onderworpen aan de gewijzigde condities.
  3. Gelet op het bovenstaande, raden wij u aan te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd voordat u een contract met INFOISINFO ondertekent.
 16. Huidige Jurisdictie en Toepasselijke Wetten
  1. De toepasselijke wet is de Spaanse wetgeving.
  2. Voor de beslechting van een geschil of geschillen die voortvloeien met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, zullen de hoven en rechtbanken van Madrid de enige bevoegde autoriteit zijn.